Optical gain in dye-impregnated oxidized porous silicon waveguides